گریتینگ چیست؟ چه کاربردی دارد؟

گریتینگ پلاستیکی

گریتینگ چیست؟ چه کاربردی دارد؟

گریتینگ نوعی شبکه ی فولادی یا فایبرگلاس است که با داشتن ویژگی هایی مثل مقاومت زیاد، مناسب تردد نور و هوا‌، زیبایی ظاهری و قیمت‌ کمتر در مقابل به گزینه های شبیه به عنوان یکی از پر کاربرد ترین اختیار ها برای پوشش‌ کف (walk way) و پله‌ ی کارگاه ها و ساختمان‌های‌ شهری‌ شناخته‌ شده است.

دربوش گاتر
گریتینگ گاتر

همان صفحات‌ شبکه‌دار فلزی را با بهره برداری از تسمه‌ یا میلگرد تولید می شود را می گویند. مثل گریتینگ تسمه در تسمه‌، گریتینگ تسمه در میلگرد. گریتینگ تسمه در چهار پهلوی مفتول شده‌ بوده است که در این میان زیادترین استفاده را گریتینگ تسمه‌ در میلگرد داشته است . تسمه باربر‌ : تسمه‌ ای که بار‌ وارده را تحمل‌ می‌کند‌ و بر روی ساپورت‌های‌ دو جانب قرار می‌گیرد‌.


رابط‌ (تسمه ، میلگرد یا چهار پهلو):

در سمت عمود‌ بر تسمه های باربر‌ تعیین می‌گردد‌. وظیفه آن نگهداری چشمه ی این محصول و عدم اعوجاج شکل هندسی آن است .

چشمه (مشبندی):

فاصله ی میان تسمه‌های‌ باربر‌ و رابط از همدیگر را چشمه (مشبندی) می گویند. که بیشتر مواثع با دو عدد مشخص می گردد: x*y. که حساب نخست x مقدار فاصله ی بین تسمه های باربر و عدد دوم y مقدار فاصله ی وسط رابط ها از یکدیگر است. کلیه سایز ها متناسب با استاندارد ISO به میلیمتر است .

گریتینگ پلاستیکی
گریتینگ پلاستیکی
دربوش گاتر
گریتینگ گاتر

ساختن محصول گریتینگ

این محصول برآیند اتصال و برخورد تسمه‌های‌ باربر‌ و رابط‌ به شکل شبکه ای در یکدیگر است. به صورت کلی سه نوع گریتینگ پدید آوری می شود‌:

  • تسمه‌ در تسمه‌
  • تسمه در نیم تسمه‌
  • تسمه‌ در میلگرد (چهار پهلوی مفتول شده)

این محصول همان شبکه فلزی یا صفحه سوراخ‌ سوراخ است.  که با جوشکاری co2 و پانچ تسمه‌های‌ ماشین کاری شده، به اندازه های معین طبق مشاهده طراح‌ و الگو های ساخت ، تولید می شود. و پس‌ از آن با استفاده از پوشش‌ گالوانیزه گرم ، آبکاری خواهد شد تا همزمان با زیبایی ظاهری، مقاومت این محصول را به حداکثر برساند.

در طراحی و ساخت این محصول، همیشه در دو سر‌د‌هانه‌ ی بارگذاری یا ساپورت های مورد نظر، مدل تسمه‌ را معلوم می کنند. که به آن تسمه‌ی باربر گفته می شود. در طرح های صنعتی آن را با نماد‌ یک پیکان دوسر مثل لوگوی بالای سایت ارائه می دهند. همه بار وارده به گریتینگ بر روی تسمه های بابر می باشد. لذا تعیین ضخامت، ارتفاع و طول تسمه‌ی باربر‌ ، زیادترین تاثیر را در مقاومت و استحکام این محصول می گذارد. به این صورت که با بیشتر شدن ضخامت‌ و بلندی تسمهی باربر‌ مقدار طاقت بار وارده به گریتینگ بیشتر شده است. همینطور در مقابل با بلند گشتن دهانه ی بارگذاری و به طبع آن طول تسمه ی باربر‌ ، میزان مقاومت این محصول کمتر می شود. رابط گریتینگ (تسمه ، نیم‌ تسمه‌ ، میلگرد و یا چهار پهلو) برای ساخت شبکه های گریتینگ و استقرار تسمه‌های‌ باربر‌ از رابط استفاده می کنند.

تسمه باربر


رابط گریتینگ بار مخصوصی را تحمل نکرده و تنها شکل سطحی محصول را نگهداری نموده و سبب شکل گیری چشمه ی گریتینگ می گردد. اگر چه هر چقدر طول رابط‌ بیشتر گردد، به علت بیشتر شدن تعداد تسمه های باربر استحکام گریتنیگ بالا‌ میرود‌.


معیار های ساخت:

ساخت هر قطعه ی صنعتی بسته به رعایت‌ اصول و استاندارد‌های‌ مرتبط است. ساختن و گالوانیزه گریتینگ نیز‌ از این طریقه جدا نبوده و مطیع استانداردهای بین الملی گریتینگ می باشد. استاندارد‌ خلقاین کالا مطابق با ANSI MBG 531 & 532 بوده است. همچنین جزء های تولیدی را برابر با استاندارد گالوانیزه ASTM A123 آبکاری می کنند.

در معیارهای معرفی شده، مواردی مثل مقدار جوشکاری، تلرانس تابیدگی و ابعادی و همچنین تلورانس نصب‌ محصول توضیح داده شده است. مورد دیگر این که در مقاله گالوانیزه همچنین ، میزان ضخامت‌ آن ، کیفیت کار‌ ، رویه فلز و نیز راه های مختلف آزمایش پوشش‌ شرح داده شده است.

گیترروست پرسروست
گریتینگ جوش داده شده

چشمه گریتینگ (مشبندی):

مشبندی که به میزان فاصله ی بین تسمه‌های‌ باربر‌ و رابط‌ گفته می شود. همچنین در طاقت پذیری آن تاثیر خواهد داشت . علاوه بر این ها سبب بیشتر شدن یا کم شدن وزن کالا می گردد. هر چقدر فاصله‌ ی میان تسمه های باربر‌ افت کند، در برابر ، وزن بیشتری‌ را قابل‌ تحمل است و البته فاصله‌ ی رابط های گریتینگ در مقدار استحکام، اثر گذاری زیادی نخواهد داشت. تنها بستگی به نیاز و گونه رفت و آمد ، آن را مشاهده می کنند. به صورت عام ، کارشناسان و مهندسین مشاور‌ با تغییر آیتم های مختلف یادآوری می شود شبیه ضخامت‌ و ارتفاع تسمه های باربر‌ ، طول رابط‌ و چشمه گریتینگ بهینه ترین حالت را برای آن در نظر‌ می گیرند.

>گاترخان

گریتینگ فایبرگلاس
گریتینگ فایبرگلس

کاربرد گریتینگ در صنعت‌

گریتینگ در صنعت پتروشیمی و پالایشگاه ها: به دلیل وجود ذخایر نفتی فراوان در سرزمین ایران و به دنبال ساخت تجهیزات‌ پالایش‌ و ابداع فرآورده‌های‌ نفتی، سبب خواهد بود تا این حیطه سهم‌ زیادی گریتینگ کشور را به خود‌ اختصاص دهد. از این محصول در سکو‌های‌ نفتی در آب های شور، کشتی سازی صنایع شیمیایی‌ و غذایی ، دریچه‌های‌ فاضلاب ، کانال ها، کابل های برق و دیتا و گریتینگ زیر پایی استفاده می گردد.

کاربرد این کالا در شهر سازی:

گیترروست پرسروست
گریتینگ جوش داده شده

همان گونه که در فوق تشریح داده شد در شهر و ساختمان‌ سازی هم می توان از این تولید استفاده نمود. و از ویژگی آن بیشترین استفاده را کرد. مثل ساخت‌ راه‌ پله‌های‌ ساختمان‌های‌ مسکونی و تجاری، راه‌ پله های فرار پله‌های‌ اسپیرال (پله گردان)، حفاظ درب و پنجره ی ساختمان‌ها‌ و موسسه های دولتی ، دریچه‌ فاضلاب و… از بکارگیری های دیگر این کالا در شهرسازی ، زیباسازی ظاهر مکان های مختلفو به طبع آن رونق‌ صنعت‌ گردشگری و جالب رضایتمندی و امید برای شهروندان بوده است. برای نمونه گریتینگ دور‌ درخت‌، برای دریچه کانال های فاضلاب شهری‌ پل‌ها‌ و گذرگاه ها ، درپوش جدول‌ بندی معبر ها ، آب نما‌ و نورپردازی میدان‌ها‌ و پارک های تفریحی، ایجاد بیلبورد و تابلوهای خبر رسانی و تبلیغاتی و پارکینگ های طبقاتی.

گاتر خان

پوشش

پس از به وجود آوردن این محصول فلزی با استفاده از راه های گوناگون دست ساز‌ نیمه اتوماتیک و یا اتوماتیک‌. صحبت از روکش گریتینگ و نمای سطحی آن پیش می آید. به اضافه اینکه عمر‌ گریتینگ و عدم خوردگی در گریتینگ سبب خواهد شد به فکر پوششی خوب برای آن باشیم. پر کاربرد ترین گونه پوشش که پیشنهاد بسیاری از طراحان و مهندسین مشاور بوده گالوانیزه گرم است .

این کالا را طبق معیارهای بین‌ المللی ASTM A123 گالوانیزه می کنند. بر حسب این استاندارد، ضخامت‌ پوشش‌ این محصول ، 70 میکرون است. البته دیگر نوع پوشش این محصول که در برخی حالات مثل ایجاد سطحی جلوگیر یا صنایع هواپیما سازی مشاهده شده، روکش پلی اتیلن سبک‌ است‌. در ساختمان‌های‌ قابل‌ سکونت و شهرسازی برای زیبایی و هماهنگی با نما‌ نوع پوشش‌ رنگ بیشترین کاربرد را داشته است‌. مسلماً گالوانیزه گرم عمر بیشتری نسب به مدل های دیگر را دارد.

قیمت گریتینگ:

گاهی شنیده و مشاهده‌ خواهد شد، خریداران با اعتبار قیمت‌ این کالا را به صورت‌ عمومی استعلام‌ و یا پرسش می نمایند. در حالی‌ که ارزش گذاری آن به شرایط متفاوتی مثل گونه محصول، اطلاعات‌ فنی، ارتفاع‌ و ضخامت‌ تسمه‌ ، مشبندی تناژ نهایی ، نقشه های ایجاد و میزان برش و نابجا کار ، بستگی دارد . این کالا در شکل های ساده و خورشیدی و نیز با مشخصات فنی تسمه‌ در تسمه‌ ، تسمه در نیم تسمه و تسمه‌ در میلگرد یا چهار پهلو تامین می شود. مورد دیگر این که منظور از مشبندی ، ابعاد شبکه های داخلی این محصول می باشد‌ .

سوالات متداول

ویژگی های گریتینگ چیست؟

ویژگی هایی مثل مقاومت زیاد، مناسب تردد نور و هوا‌، زیبایی ظاهری و قیمت‌ کمتر در مقابل به گزینه های شبیه به عنوان یکی از پر کاربرد ترین اختیار ها برای پوشش‌ کف (walk way) و پله‌ ی کارگاه ها و ساختمان‌های‌ شهری‌ شناخته‌ شده است.

گریتینگ چیست؟

همان صفحات‌ شبکه‌دار فلزی را با بهره برداری از تسمه‌ یا میلگرد تولید می شود را می گویند. مثل گریتینگ تسمه در تسمه‌، گریتینگ تسمه در میلگرد. گریتینگ تسمه در چهار پهلوی مفتول شده‌ بوده است که در این میان زیادترین استفاده را گریتینگ تسمه‌ در میلگرد داشته است .

مشبندی چیست؟

فاصله ی میان تسمه‌های‌ باربر‌ و رابط از همدیگر را چشمه (مشبندی) می گویند. که بیشتر مواثع با دو عدد مشخص می گردد: x*y. که حساب نخست x مقدار فاصله ی بین تسمه های باربر و عدد دوم y مقدار فاصله ی وسط رابط ها از یکدیگر است. کلیه سایز ها متناسب با استاندارد ISO به میلیمتر است .

تسمه باربر چیست؟

در طراحی و ساخت این محصول، همیشه در دو سر‌د‌هانه‌ ی بارگذاری یا ساپورت های مورد نظر، مدل تسمه‌ را معلوم می کنند. که به آن تسمه‌ی باربر گفته می شود. در طرح های صنعتی آن را با نماد‌ یک پیکان دوسر مثل لوگوی بالای سایت ارائه می دهند. همه بار وارده به گریتینگ بر روی تسمه های بابر می باشد.

چرا از گریتینگ در صنعت استفاده می شود؟

گریتینگ در صنعت پتروشیمی و پالایشگاه ها: به دلیل وجود ذخایر نفتی فراوان در سرزمین ایران و به دنبال ساخت تجهیزات‌ پالایش‌ و ابداع فرآورده‌های‌ نفتی، سبب خواهد بود تا این حیطه سهم‌ زیادی گریتینگ کشور را به خود‌ اختصاص دهد. از این محصول در سکو‌های‌ نفتی در آب های شور، کشتی سازی صنایع شیمیایی‌ و غذایی ، دریچه‌های‌ فاضلاب ، کانال ها، کابل های برق و دیتا و گریتینگ زیر پایی استفاده می گردد.

گریتینگ در چه شکل هایی وجود دارد؟

این کالا در شکل های ساده و خورشیدی و نیز با مشخصات فنی تسمه‌ در تسمه‌ ، تسمه در نیم تسمه و تسمه‌ در میلگرد یا چهار پهلو تامین می شود. مورد دیگر این که منظور از مشبندی ، ابعاد شبکه های داخلی این محصول می باشد‌ .

قیمت گریتینگ به چه مواردی بستگی دارد؟

ارزش گذاری آن به شرایط متفاوتی مثل گونه محصول، اطلاعات‌ فنی، ارتفاع‌ و ضخامت‌ تسمه‌ ، مشبندی تناژ نهایی ، نقشه های ایجاد و میزان برش و نابجا کار ، بستگی دارد .

کفشور خطی یا گاتر چیست ؟

در این مطلب به توضیح کفشور خطی یا گاتر و انواع آن میپردازیم . کفشور [...]

گاتر پیش ساخته با درپوش پلاستیکی

گاتر پیش ساخته با درپوش پلاستیکی، یکی از انواع گاترهای پیش ساخته است که برای [...]

گاتر چیست

حتما تابه‌حال متوجه آب جمع‌شده گوشه استخر، پارکینگ یا سایر فضاها شده‌اید که به‌طرز جادویی [...]

4 دیدگاه

گاتر چیست؟

حتما تابه‌حال متوجه آب جمع‌شده گوشه استخر، پارکینگ یا سایر فضاها شده‌اید که به‌طرز جادویی [...]

 کفشور خطی استخری استیل

کفشورها در واقع رابطی هستند که باعث می‌شوند؛ آب‌ها و مایعات سطح و روی زمین [...]

پوشش های گریتینگ

پوشش گریتینگ سه گونه متفاوت است : اولی روکش رنگ دومی روکش پلی اتلین سبک [...]

2 دیدگاه

گاتر

گاتر پارکینگ و رمپ

Gutter ها یا همان کانال های پیش ساخته انواع مختلف دارند که یکی از پرکاربردترین [...]

بهترین ناودان برای سر ریز آب

ناودان ها آب موجود در سقف را به زمین می آورند. در اینجا چیزی است [...]

4 دیدگاه

2 دیدگاه برای “گریتینگ چیست؟ چه کاربردی دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با ما تماس بگیرید